സപ്ലിമെന്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

പേരാമ്പ്ര: വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസ സപ്ലിമെന്റ് കുടുംബശ്രീ ,
സി.എ ഡി.എസ്സനുള്ള വിതരണഉദ്ഘാടനം ചെയർപെഴ്സൺ ദീപക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഗായകൻ ദേവദാസ് പേരാമ്പ്ര നിർവ ഹച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.