മാതൃഭൂമി അക്ഷര രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഭാഷണം നത്തുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:മാതൃഭൂമി അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 4 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഡോ: പി.കെ.രാജശേഖരൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.
വിഷയം
അതിജീവിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സാഹിത്യാഭിരുചിയും ,
പ്രസംഗകലയിലും താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും താലപര്യമുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാരംഗം കോ ഡിനേറ്ററും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് സ്വാഗതസംഘംഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

2 മണി മുതൽ പുസ്തകോത്സവം ഉണ്ടായിരിക്കും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.