അനുമോദനം.

മേഘ ശങ്കർ

പേരാമ്പ്ര:ബാലസംഘം ജില്ലാ അക്ഷരോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച എരവട്ടൂർകണ്ണോത്ത് ക്കുന്ന് പ്രദേശത്തെ മേഘാശങ്കർനെ ബാലസംഘം നേതൃത്തത്തിൽ അനുമോദിക്കുന്നു. ജനവരി9ന് 3 മണിക്ക് പേരാമ്പ്രയിലാണ് സ്വീകരണം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.