ഡ്രൈവർ താത്കാലിക നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം: ‘ജവഹർലാൽനെഹ്‌റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ ഡ്രൈവറുടെ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. നിയമനത്തിനുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഫെബ്രുവരി നാലിനു രാവിലെ പത്തിന് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം www.jntbgri.res.in  ൽ ലഭിക്കും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.