[നിര്യാതയായി] മല്ലിക കുട്ടിപ്പറമ്പിൽ പാറപ്പുറം

മല്ലിക

എരവട്ടൂർ: പാറപ്പുറം കുട്ടിപ്പറമ്പിൽ നാരായണന്റെ ഭാര്യ മല്ലിക 57 നിര്യാതയായി.മക്കൾ ബിജു, ബിജിത.മരുമക്കൾ: വിനോദൻ ,ഷൈന,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.