കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ നിയമനം


തിരുവനന്തപുരം:തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഈഴവ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുണ്ട്. സയൻസ്/ആർട്‌സ്/കൊമേഴ്‌സ് വിഷയങ്ങളിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡേറ്റാ ബെയ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ (111 പ്ലസ്) കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ മെയിന്റനൻസിലെ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാവണം. ശമ്പളം 28000-59400.

പ്രയപരിധി 2019 ജനുവരി ഒന്നിന് 18-41 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകം).
ഈഴവ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മുൻഗണനയില്ലാത്ത വിഭാഗത്തെയും/മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗങ്ങളെയും /ജനറൽ വിഭാഗത്തിനെയും പരിഗണിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി (മൊബൈൽ നം & ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി സഹിതം) തൊട്ടടുത്ത എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ 22നകം നേരിട്ടെത്തി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.