പന്ന്യം കൊടേമ്മൽ മാത നിര്യാതയായി

പന്ന്യംകൊടേമ്മൽ മാത

പേരാമ്പ്ര : ചേനോളിയിലെ പന്ന്യം കൊടേമ്മൽ മാത (81) നിര്യാതയായി.
ഭർത്താവ് :- പരേതനായ കടുങ്ങോൻ
മക്കൾ: ചന്ദ്രൻ (പച്ചക്കറി, പേരാമ്പ്ര), ഹരിദാസൻ, ജാനകി, ദേവി, രാധ, ബീന.
മരുമക്കൾ: ചന്തു (ചേനോളി), ഗോപാലൻ (ചേനോളി), ചന്ദ്രൻ (പന്തിരിക്കര), ബാബു (ഖത്തർ),  ചന്ദ്രിക (പന്തിരിക്കര), ബിന്ദു (പേരാമ്പ്ര).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.