പി.കെ അയനിക്കാടിന്റെ “സത്യാന്വേഷണം ” പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

പി.കെ അയനിക്കാടിന്റെ “സത്യാന്വേഷണം ” എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ദേശാഭിമാനി മാസിക ചീഫ് എഡിറ്റർ പ്രോ: സി.പി.അബുബക്കർ മാസ്റ്റർ ,പ്രശസ്ത നടക പ്രവർത്തകൻ ബാലൻ വളേരിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:കല്പത്തൂർ ജനകീയ വായനശാലയുടെയുംപുരോഗമന കല സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, പി.കെ അയ നിക്കാടിന്റെ “സത്യാന്വേഷണം ” എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്തു.ദേശാഭിമാനി മാസിക ചീഫ് എഡിറ്റർ പ്രോ: സി.പി.അബുബക്കർ മാസ്റ്റർ ,പ്രശസ്ത നടക പ്രവർത്തകൻ ബാലൻ വളേരിക്ക് പുസ്തകം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. പരിപാടി വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പി റിനി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. പി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശ്രീജിഷ് ചെമ്മരൻ പുസതകം പരിചയപ്പെടുത്തി.ടി.എം ബാലകൃഷ്ണൻ.സദൻ കല്പത്തൂർ, കെ എം ചന്ദ്രൻ സ്വൈരം, എം കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പി.കെ അനിക്കാട് ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി നൽകി. കെ.എം മോഹനൻ സ്വാഗതവും കെ സി ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.