മാവിലാട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി ആഘോഷിച്ചു.


നൊച്ചാട്: മാവിലാട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി ആലോഷിച്ചു. വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് പുറമെ പ്രസാദ ഊട്ട് പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളുടെ നൃത്തനൃത്യങ്ങളും കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കുന്നതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി എന്ന നിലക്ക് പി.കെ സുരേഷ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച കണ്ണ് എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.