ആവള കുട്ടോത്ത്ഞെവ്വിൽ ഒ.വി.സഫിയ ഹജ്ജുമ്മ നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര:ആവള കുട്ടോത്ത് ഞെവ്വിൽ ഒ.വി സഫിയ ഹജ്ജുമ്മ52 നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് :ഒ.വി സൂപ്പി ഹാജി (ഒ.വി ജ്വല്ലറി പേരാമ്പ്ര.) മക്കൾ: ഒ വി നൗഫൽ (കനകപുരി ജ്വല്ലറി പേരാമ്പ്ര), സബീന, സജ്ന. മരുമക്കൾ: സാജിറ അരിക്കുളം, നൗഫൽ ചെറുവണ്ണൂർ, മൊയ്തു കക്കറമുക്ക്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.