റഷ്യയിൽ ആദ്യ കൊറോണ വൈറസ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

റഷ്യ:കൊറോണ വൈറസ് രോഗമായ കോവിഡ് -19 മൂലം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 79 കാരിയായ സ്ത്രീയാണ് മരിച്ചത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.