സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു പവന് 30,400

പേരാമ്പ്ര: സ്വര്‍ണ വില പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 30.400 രൂപയായി. 3.800 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെവില. സ്വര്‍ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയവര്‍ വിറ്റുലാഭമെടുക്കുന്നതും വീണ്ടും വാങ്ങുന്നതുമാണ് വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് കാരണം. മാര്‍ച്ച് 19ന് സ്വർണ്ണ വില 29,600 ആയി കുറഞ്ഞ രിന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.