ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകർ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന കോവിഡ് നമോ കിറ്റ് വിതരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകർ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. മുയിപ്പോത്ത് വച്ച നടന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. മോഹനൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു. ഡി.കെ.മനു ,രാഹുൽ പി. എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.