ചാലിക്കരയിലെ വടക്കയിൽ നാരായണി ( 90) നിര്യാതയായി.


പേരാമ്പ്ര:ചാലിക്കരയിലെ പരേതനായ വടക്കയിൽ ചോയിയുടെ ഭാര്യ നാരായണി ( 90) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ:കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, നാരായണൻ (കച്ചവടം വെള്ളിയൂർ), ബാലൻ, ശാന്ത, രാധ.
മരുമക്കൾ : ശാന്ത, വനജ, ശോഭ, ശശി (അത്തോളി ),വിജയൻ (തലയാട് ) .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.