സി.പി.ഐ.എം പാറപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിലേക്ക് പച്ചക്കറി ഉല്പന്നങ്ങൾ നൽകി.

പേരാമ്പ്ര: സി.പി.ഐ.എം എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് നേതൃത്വത്തിൽ പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവ പച്ചക്കറി ഉല്പന്നങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകി.ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി.പി.ബാബുരാജ്, കെ.ദാമോദരൻമാസ്റ്റർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.എം.റീനയെ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.