ചേനോളിയിലെ കളത്ത് പൊയിൽ ശോഭ (48) നിര്യാതയായി.

ശോഭ

പേരാമ്പ്ര: ചേനോളിയിലെ കളത്ത് പൊയിൽ ശോഭ (48) നിര്യാതയായി.ഭർത്താവ്: കെ.പി.ഗംഗാധരൻ.അമ്മ :പാർവതി അമ്മ (തിരുവള്ളൂര് ).മക്കൾ:ശരണ്യ (നഴ്സ്  ഇ എം.എസ് സഹകരണ ആശുപത്രി പേരാമ്പ്ര).സഹോദരിമാർ : ഗീത, രമ ,രതി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.