ചാവട്ട് കായല്കണ്ടി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കമ്മറ്റി പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

ഭാരവാഹികൾ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് പേക്ക് ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: കോവിഡ്19 ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ദുരിത സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് മേപ്പയൂർ-ചാവട്ട് കായല് കണ്ടി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രകമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. 200 ഓളം വീടുകളിൽ ക്ഷേത്ര കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.  പ്രസിഡണ്ട് സി.രവി, സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ, ഖജാൻജി പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ പ്രകാശൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.