എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം വാളേരി മീത്തൽ ഉസ്സൻകുട്ടി (105) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം വാളേരി മീത്തൽ ഉസ്സൻകുട്ടി (105) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:പരേതയായ
കുഞ്ഞീര്യം. മക്കൾ: പോക്കർ കുഞ്ഞമ്മദ് കുഞ്ഞാമി, പാത്തുമ്മ. മരുമക്കൾ: കുഞ്ഞാമിന, പാത്തു, മൊയ്തി പരേതനായ അബ്ദുള്ള.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.