“അതിജീവനത്തിന്റെ പെണ്ണൊരുമ”ഓൺലൈൻ ഫെസ്റ്റ് മെയ് 19 മുതൽ 25 വരെ പേരാമ്പ്രയിൽ

ഉദ്ഘാടനം: എൻ.കെ.രാധ മഹിള അസോസിഷേൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം

പേരാമ്പ്ര: മഹിള അസോസിഷേൻ പേരാമ്പ്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ “അതിജീവനത്തിന്റെ പെണ്ണൊരുമ”ഓൺലൈൻ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മെയ് 19 മുതൽ 25 വരെ പേരാമ്പ്രയിൽ.ഉദ്ഘാടനം എൻ.കെ.രാധ. പങ്കെടുക്കുന്നവർ എൻ.പി.ബാബു, എം ലക്ഷ്മി, അജീഷ് മാസ്റ്റർ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.