ചക്കിട്ടപാറ വനിത കോ.ഓപ്പ്.സൊസൈറ്റി “സുഭിക്ഷ കേരളം”ഹരിത സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു.

കൃഷി സ്ഥലം സംസ്ഥാന
തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

പേരാമ്പ്ര: ചക്കിട്ടപാറ വനിത കോ.ഓപ്പ്.സൊസൈറ്റി “സുഭിക്ഷ കേരളം” ഹരിത സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത “സുഭിക്ഷ കേരളം” പദ്ധതിക്ക് ചക്കിട്ടപാറ വനിത കോ.ഓപ്പ്.സൊസൈറ്റിയും ചക്കിട്ടപാറ കൃഷി വികസന ഓഫീസിലെ കാർഷിക കർമ്മ സേനയും കൂട്ടായി കാർഷിക മേഖലക്ക് മുൻഗണന നൽകി കൊണ്ട് വളരെ കാലമായി തരിശായി കിടന്നിരുന്ന 5 ഏക്ര സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തുെകൊണ്ട് 5,000 ചുവട് കപ്പയും,ഇഞ്ചി,മങ്ങൾ,ചേന, ചേമ്പ് എന്നീ ഇടവിള കൃഷികളും ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കാർഷിക രംഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. കൃഷി സ്ഥലം സംസ്ഥാന
തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ചു. സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് എം.ജെ. ത്രേസ്യ, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുനിൽ, കൃഷി ഓഫീസർ ജിജോ ജോസഫ്, സൊസൈറ്റി സിക്രട്ടറി ഷാലി ജോസഫ്, എൻ.പി.ബാബു,കാർഷിക കർമ്മ സേന സിക്രട്ടറി കെ.രാജീവൻ എന്നിവരും സന്ദർശന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്ത്രീകൾക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള മാതൃകയാകട്ടെയെന്ന് മന്ത്രി ടി.പി ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യ്തു. സൊസൈറ്റി
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയം, ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ സിറ്റിംങ്ങ് ഫീസ് , ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശബളം, സൊസൈറ്റിയുടെ പൊതുനന്മാ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഉൾപെടെ 5,17,300 രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.