കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പേരാമ്പ്രയിൽ ധർണ നടത്തി.

[[ പേരാമ്പ്ര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടന്ന ധർണ കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മറ്റി മെമ്പർ ഇ.എസ് .ജെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ]]

പേരാമ്പ്ര:കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കിസാൻസഭ അടക്കമുള്ള കർഷക സംഘടനകളുടെ സംയുക്‌ത സമിതിയായ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പേരാമ്പ്ര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി. കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മറ്റി മെമ്പർ ഇ.എസ് .ജെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കർഷക സംഘം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി ടി .സി .കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ, എടവന സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.