ചേനോളിയിലെ വയലോട്ട് താമസിക്കും ചെറുകുന്നുമ്മൽ നാരായണൻ നിര്യാതനായി .

പേരാമ്പ്ര: ചേനോളിയിലെ വയലോട്ട് താമസിക്കും ചെറുകുന്നുമ്മൽ നാരായണൻ (റിട്ട. മെഡിക്കൽ റെപ്രസൻ്റേ റ്റീവ്) 70 നിര്യാതനായി .
ഭാര്യ: ശാന്ത
മക്കൾ: നിഖിൽ കുമാർ എൻ.എസ് (അധ്യാപകൻ വെള്ളിയൂർ എ .യു .പി
സ്ക്കൂൾ) ,അഖില
മരുമക്കൾ :നിഖിൽ തൊട്ടിൽപാലം, (P.W D കോഴിക്കോട്), ഹർഷ ( വട്ടോളി)
സഹോദരങ്ങൾ : ചെറുകുന്നുമ്മൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ( നൊച്ചാട്),പരേതരായ കുമാരൻ,ജാനകി, ശങ്കരൻ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.