മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചങ്ങരോത്ത്കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്റ്റീൽ അലമാര നൽകി.

പേരാമ്പ്ര: ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പാലേരി മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചങ്ങരോത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റീൽ അലമാര സൗജന്യമായി നൽകി. വി.കെ. സുമതി,എം.നളിനി,ടി.പി.റീന എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉപഹാരം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ്നെ ഏൽപിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.