എരവട്ടൂർ കിഴക്കയിൽ മിത്തൽ അരിയായി (70) നിര്യാതയായി

പേരാമ്പ്ര: എരവട്ടൂരിലെ കിഴക്കയിൽ മിത്തൽ അരിയായി (70) നിര്യാതയായി.
ഭർത്താവ്: പരേതനായ കുപ്പ.
മക്കൾ:ഗോപാലൻ,ദാമോദരൻ (മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ)
സി.പി.ഐ.എം വെള്ളയോട് ചാൽ ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർ,കുഞ്ഞിരാമൻ,കല്ല്യാണി
മരുമക്കൾ:രാജൻ (പുററംപൊയിൽ),ചന്ദ്രിക (വേളം),ചന്ദ്രിക (കക്കറമുക്ക്),
പുഷ്പ (മുതുകാട്).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.